پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ احضار متهم

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ احضار متهم

 

دادگاه عمومی .................

  

                                                                       تاریخ .............................

                                                                                    شماره ............................

                                                                                    پیوست ...........................

 

 

برگ احضار

نام .................. نام خانوادگی ................... نام پدر .................... شغل و شهرت

 

شغل و شهرت

 

محل اقامت

 

موضوع اتهام

 

محل حضور

 

وقت حضور

 

 

محل امضاء احضار شونده

 

 

اگر وكیل انتخاب نموده اید معرفی نمایید و اگر هم كسی را به عنوان شهود قضیه دارید قبل از وقت مقرر معرفی تا احضار شوند .

نتیجه عدم حضور – هرگاه در موعد مقرر حاضر نشود حكم غیابی داده با نظر دادگاه جلب خواهد شد و هرگاه عذر موجهی مطابق ماده (113) آیین دادرسی جزایی داشته باشد قبلاً به دادگاه اظهار خواهد داشت .

 

 

 

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه دیگر برگ جلب متهم

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه دیگر برگ جلب متهم

 

تاریخ .................

شماره ...............

پیوست ...............

 

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادگاه عمومی تهران

 

 

ده ، 10 روز اعتبار دارد .

 

 

مامور انتظامی حوزه قضایی تهران

 

آقای ........ در این شعبه تحت تعقیب كیفری است در صورت معرفی دارنده برگ، نامبرده را جلب و با این شعبه اعزام دارند .

 

 

 

 

 

دادیار تحقیق شعبه .............. دادگاه عمومی تهران 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ جلب متهم

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ جلب متهم

 

 

تاریخ :......................

شماره .......................                    

اسم

 

 

پدر

 

 

شغل یا شهرت

 

 

محل اقامت

 

 

محل حضور

 

 

 

وقت حضور ............. ساعت ........ روز ....... ماه ....... سال

 

امضاء جلب شونده

 

 

تاریخ رویت

 

 

نام مامور

 

 

 

 

 

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه فرم دستور بازداشت پلاك ثبتی

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه فرم دستور بازداشت پلاك ثبتی

 

 

تاریخ .............

شماره .............

پیوست .............

 

 

 

به : ریاست اداره ثبت اسناد و املاك بخش .......

از : بازپرسی / دادیاری شعبه ............ دادسرای عمومی .............

موضوع : بازداشت پلاك ثبتی شماره .............

 

 

 

دستور فرمایید سند مالكیت شماره ....... به شماره ثبت ...... دفتر جلد ......... صفحه ..... ملكی ............ آقای / خانم ........... فرزند ......... كه درخواست وثیقه نموده است در صورتیكه مانع بازداشت ندارد در قبال مبلغ ................ریال بازداشت و نتیجه را جهت ضبط در پرونده كلاسه ............ اتهامی آقای / خانم ...................... فرزند .............. مطروحه در این شعبه اعلام دارند .

 

 

بازپرس / دادیار شعبه ........... دادسرای عمومی ........... 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ پایندان كیفری (برای كفالت )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ پایندان كیفری (برای كفالت )

 

 

تاریخ ..................

شماره .................

پیوست ................         

 

برگ پایندان كیفری

 

اینجانب ................. شهرت ......... كار ................. فرزند ............ دارای شناسنامه ............. شماره .......... ساكن بخش ........ خیابان ........ كوچه ................... خانه / مغازه پلاك شماره .......... كه دارایی من كفاف پرداخت مبلغ پایین را می نماید به موجب این برگ از این تاریخ تا پایان دادرسی و اجرای حكم از تن آقای / خانم .............. شهرت .............. فرزند ........... دارای شناسنامه .................. كفالت می نمایم كه هر وقت از مقامات صلاحدید از نامبرده را بخواهند او را تسلیم و هرگاه بر خلاف مندرجات این برگ رفتار نمودم متعهد هستم طبق ماده 136 مكرر آیین دادرسی كیفری همگان مبلغ .........ریال بدون درنگ كارسازی نمایم .

 

 

تاریخ .... ماه ........                                          جای امضاء  و مهر پایبندان

 

 

شماره .........................

اینجانب ............. كلانتر بخش ..... اعتبار پایندان و صحت مراتب بالا را گواهی می نماید .

 

 

جای امضاء و مهر كلانتر بخش

 

 

آقای ........ شهرت ..... فرزند ....... دارای شناسنامه شماره ..........در دفتر اسناد رسمی شماره ..........به مدلول مندرجات بالا اقرار نموده است .

 

تاریخ ....... ماه .......سال ......

 

جای امضاء و مهر دفتر خانه اسناد رسمی شماره ..............

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودی یا سرقتی

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودی یا سرقتی

 

 

 

تاریخ............

شماره..........

استان.............

شعبه..............

 

امضاء كننده زیر آقای / خانم ................. شهرت ............ فرزند ............... دارنده

                    شركت

 شماره شناسنامه ........................ صادره از ....... متولد سال ...................................

ثبت شده به شماره                                           تاریخ تاسیس شركت

 

صاحب حساب □ قائم مقام قانونی  صاحب حساب  □ ذینفع چك  □ قائم مقام  □ قانونی ذینفع  □

(با علامت ضربدر در كادر مورد نظر ، دستور دهنده مشخص شود )

تقاضا می نماید از پرداخت وجه چك شماره ............. عهده حساب جاری شماره ............... به نام ................. به مبلغ .....................به عدد / به حروف .................. ریال كه در تاریخ     /   /    در وجه  .......................... صادر شده است . به علت مفقود شدن  □ سرقت  □ جعل  □كلاهبرداری  □ خیانت در امانت  □ یا جرایم دیگر (...................... ) خودداری فرمایید .

(با علامت ضربدر در كادر مورد نظر ، موضوع دستور دقیقاً تعیین و در مورد جرایم دیگر ، نوع جرم در محل نقطه چین داخل پرانتز مشخص شود . )

نشانی كامل درخواست كننده ...........................................................................................

 

 

 

محل امضاء بانك                                                                  محل امضاء متقاضی 


 

 

نمونه هایی از فرم گواهی عدم پرداخت قسمتی از وجه چك (كسر موجودی )

 

 

 

تاریخ .......

شماره ...........

 

اینجانب .......... دارای شماره شناسنامه   ........... صادره از ........ حساب جاری شماره ...............از آن بانك دارنده چك شماره .............. از حساب شماره .............به مبلغ .............. ریال عهده آن بانك

 

بدین وسیله تقاضا می شود موجودی حساب جاری مذكور را در مقابل دریافت اصل چك در وجه اینجانب پرداخت و طبق ماده 4 قانون صدور چك نسبت به بقیه مبلغ چك كه به علت نداشتن موجودی قابل پرداخت نیست گواهینامه ای كه جانشین اصل چك باشد صادر و به اینجانب تسلیم نماید .

 

تاریخ

امضاء

تاریخ

شماره

 

گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چك

 

چك به شماره ............ مورخ .......... مبلغ ..........ریال مبلغ به حروف ..........عهده حساب جاری شماره ............ به نام .............. دارنده شماره شناسنامه شماره ......... صادره از ........... فرزند ............ به نشانی ...............صادره به امضاء............وكیل / نماینده / مدیر یا مدیران به نشانی ........................

به ظهر نویسی............ كه امضاء صادر كننده یا نمونه امضاء موجود در بانك در حدود عرف بانكداری تطبیق می نماید بانك آورده و مبلغ ..........ریال آن به علت نداشتن موجودی پرداخت نگردید .

این گواهینامه طبق ماده 2 قانون صدور چك به ............ دارنده چك تسلیم و نسبت به مبلغ پرداخت نشده جانشین اصل چك می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه فرم گواهینامه عدم پرداخت چك

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه فرم گواهینامه عدم پرداخت چك

 

 

گواهینامه عدم پرداخت چك

                                                                         سریال شماره ................

سری :.......................

تاریخ : ........................

                                     کد شعبه :....................نام محل استقرار:....................................

الف – مشخصات صادر كننده چك :

شماره حساب جاری .....................................شماره چك ......................... مبلغ به عدد ............ریال مبلغ به حروف ...................................... تاریخ چك .......روز .......ماه ........سال

 نام خانوادگی – نام ........................../   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  

نام كامل شركت

 

شماره شناسنامه ....................تاریخ تولد     /      /      شهرستان محل صدور شناسنامه .................

شماره ثبت                         تاریخ ثبت                     شهرستان محل ثبت شركت

 

كد محل ....................... شماره حوزه .......... كد شخصیت ................. 1- حقیقی □  2- حقوقی □

نام پدر ....... به نشانی ........................................ كد پستی ..................... تلفن ..................

 

صادره به امضاء :

1- نام ............................. صاحب حساب / وكیل / نماینده قانونی / مدیر / مدیران شماره شناسنامه ......................... تاریخ تولد      /      /      محل صدور .......... كد محل ......... نام پدر ........ به نشانی ........................................ كد پستی ........................ تلفن .............

 

2- نام ............................. صاحب حساب / وكیل / نماینده قانونی / مدیر / مدیران شماره شناسنامه ......................... تاریخ تولد      /      /      محل صدور .......... كد محل ......... نام پدر ........ به نشانی ........................................ كد پستی ........................ تلفن .............

 

امضاء صادر كننده چك با نمونه امضاء موجود در بانك (حدود عرف بانكداری ) تطبیق می نماید / نمی نماید .

به علت ............................................... قابل پرداخت نیست .

موجودی حساب در تاریخ صدور چك (به عدد و حروف ).......................................................

...................ریال

موجودی حساب در تاریخ ارائه چك به بانك (به عدد و حروف )..................................ریال

 

مشخصات دارنده چك :

نام و نام خانوادگی .................. شماره شناسنامه ...................... تاریخ تولد       /       /   

محل صدور شناسنامه ......................كد محل ............... نام پدر ..................................

به نشانی ...................................................... كد پستی ............. تلفن .....................

 تاریخ تامین موجودی         /           /

 

نام و امضاء رئیس شعبه

مهر شعبه

مشخصات بانك نماینده :


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ شكایت كیفری چك بلامحل

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ شكایت كیفری چك بلامحل

 

 

(بسمه تعالی )

 

ریاست محترم دایره چك مجتمع قضایی تهران

 

 

احتراماً ، شخصی به نام .......................... فرزند ..............................

به نشانی .................................................................................................................

چك به شماره : ..........................................................................................................

به مبلغ .....................ریال از حساب ........................ به عهده بانك .................

شعبه .................. صادر نموده كه پس از مراجعه به بانك به علت ............................برگشت خورده است لذا، با ارائه فتوكپی پشت و روی چك و دو نسخه فتوكپی گواهینامه عدم پرداخت تقاضای تعقیب قانونی و جلب سیار نامبرده را دارم .

 

 

با تقدیم احترام ....................

 

 

 

 

آدرس شاكی : ........................................................................................................

آدرس مشتكی عنه : .................................................................................................

 

 

 

یادآوری می شود ، در حال حاضر ، در شهر هایی كه دادسرای عمومی و انقلاب تشكیل شده است ، باید از عنوان (دادستان محترم ........) یا (سرپرست محترم دادسرا ...........) استفاده كرد . 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ (فرم ) تحقیق از گواه

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ (فرم ) تحقیق از گواه

 

 

اظهارات گواه

شماره : ...............                     برگ بازجویی و صورتمجلس                صفحه ..........

 

دادخواهان

دادخوانده

خواسته

تاریخ

جزوه دان

 پرونده

 

 

 

 

 

 

 

 

به تاریخ ................................

 

س- خود را معرفی نمایید و مقررات گواهی و مجازات گواهی دروغ به شما فهمانده می شود هرگونه رابطه خویشی و خادم و مخدومی یا ...................................و.................... دارید بگویید .

 

ج- نام ..............نام خانوادگی ............ فرزند ................... سن ................ شغل .............

با سواد / بی سواد اهل ................... مقیم .................... از مقررات گواهی و مجازات گواهی دروغ مطلع شدم با طرفین رابطه خویشی و خادم و مخدومی دارم / ندارم پیشه محكومیت كیفری دارم / ندارم .

 

س- ملتزم به راستگویی ...................سوگند یاد كنید ...................................................

 

ج- ملتزم به راستگویی ........... خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می كنم جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم .

 

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..........................................................................................................................

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ (فرم ) تحقیق از متهم

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ (فرم ) تحقیق از متهم

 

 

اظهارات متهم

 

شماره ..........                      برگ بازجویی و صورت مجلس                       صفحه ..............

 

 

دادخواهان

دادخوانده

خواسته

تاریخ

جزوه دان

پرونده

 

 

 

 

روز ..........

 

 

 

 

 

 

به تاریخ                                                                                                                

س- خود را معرفی نمایید و مفاد ماده و تبصره 125 اصلاحی قانون آیین دادرسی كیفری به شما تفهیم
می شود مواظب اظهارات خود باشید

 

چ- نام ............. فرزند ........... نام خانوادگی ............. شهرت ................... سن ........... شغل و محل كار .............................................. با سواد / بی سواد اهل ....................... مقیم ........................................................................ مذهب .... تبعه ............. پیشینه محكومیت كیفری دارم / ندارم ......... دارای عیال / شوهر و اولاد و از مفاد ماده و تبصره 125 اصلاحی آیین دادرسی كیفری مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغییر دادم اطلاع می دهم مواظب اظهارات خود هستم .

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ (فرم ) تحقیق از شاكی

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ (فرم ) تحقیق از شاكی

 

 

اظهارات شاكی

 

صفحه ......                                                                                             شماره ........

 

دادخواهان

دادخوانده

خواسته

تاریخ

جزوه دان

پرونده

 

 

 

 

 

 

 

 

به تاریخ ..............................................................................................................

 

س- خود را معرفی می نماید تبصره 125 اصلاحی قانون آیین دادرسی كیفری به شما تفهیم می شود .

ج- نام : .................... نام و نام خانوادگی ......................... فرزند ..................... سن ........... شغل و محل كار ......................................... با سواد / بی سواد اهل .................

ساكن ....................................................................................................................

از مقررات ماده و تبصره 125 اصلاحی آیین دادرسی كیفری مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغییر دادم اطلاع می دهم

 

س- شكایت خود را مشروحاً با دلایل بیان می كنم :

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ بازجویی و صورت مجلس

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ بازجویی و صورت مجلس

 

 

 

صفحه ..................

تاریخ ...................

شماره ....................

پیوست .....................

 

 

برگ بازجویی و صورت مجلس

 

خواهان

شاكی

خوانده

مشتكی عنه

موضوع

تاریخ

شعبه

پرونده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ شكایت كیفری

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ شكایت كیفری

 

 

بسمه تعالی                                                                      تاریخ :.....................

 

 

ریاست محترم مجتمع قضایی تهران

سلام علیكم

از شاكی به نام .................... نام خانوادگی ................ فرزند .............................................

آدرس شاكی تهران .....................................................................................................

موضوع شكایت بر علیه .............................................................................................

آدرس مشتكی عنه تهران ............................................................................................

مرتكب به جرم .........................................................................................................

وقوع جرم .................................... خلاصه شكواییه ......................................................

محترما، معروض می دارد ............................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

 

 

خواهشمند است دستور فرمایید مامورین انتظامی نسبت به این موضوع رسیدگی و برابر مقررات نسبت به دستگیری نامبرده اقدام و تحویل قانون قرار نمایید . از دستوری كه در این مورد صادر می فرمایید كمال تشكر را دارم .

 

 

 

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاكی )

امضاء


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ اخطاریه خواهان و خوانده و گواه یا مطلع

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ اخطاریه خواهان و خوانده و گواه یا مطلع

 

شماره پرونده ..............

 

 

برگ اخطاریه

نام اخطار شونده

حوزه  كلانتری / ژاندارمری

پدر

خیابان

شهرت

كوچه           پلاك

پیشه

روستا

محل حضور دادگاه                                           شعبه

وقت حضور                                                 ساعت

علت حضور

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ صدور و امضاء

 

تاریخ ابلاغ

روز               ماه             سال                  امضاء

محل گواهی مامور ابلاغ

 


تعداد کل صفحات: 6 1 2 3 4 5 6
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو