پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد (فرم خام )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد (فرم خام )

 

 کانون وکلای دادگستری

وكالتنامه و قرارداد

 

نام شخصی و خانوادگی و اقامتگاه موكل : .........................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

نام شخصی و خانوادگی و پایه پروانه و اقامتگاه وكیل ..............................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

نام شخصی و خانوادگی و اقامتگاه طرف : ............................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

موضوع وكالت : .........................................................................................................

...............................................................................................................................

حدود و اختیارات وكیل : .................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

حق الوكاله و ترتیب پرداخت آن با توجه به آیین نامه مندرج در پشت این صفحه به قرار زیر است :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

هزینه قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موكل است و با اخطار كتبی وكیل و عدم پرداخت ، مسئولیتی از این جهت متوجه وكیل نخواهد بود . وكالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت كار آن را امضاء می نمایم .

تاریخ : روز           ماه           سال     (به حروف                                                          )

امضاء موكل                               امضاء وكیل

محل گواهی ..............................................................................................................

ماده 31قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب : هر یك از متداعین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند .

ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب :وكالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در آن خلاف شرع باشد لیكن در امور زیر باید اختیارت وكیل در وكالت نامه تصریح شود :

1-     وكالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی 2- وكالت در مصالحه و سازش 3- وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند 4- وكالت در تعیین جاعل 5- وكالت در ارجاع دعوی به داور و تعیین داور 6- وكالت در توكیل 7- وكالت در تعیین مصدق و كارشناس 8- وكالت در دعوی خسارت 9- وكالت در استرداد دادخواست یا دعوی 10- وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث 11- وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث 12- وكالت در دعوی متقابل13- وكالت در ادعای اعسار 14- وكالت در قبول یا رد سوگند

تبصره 1-اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذكر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .

تبصره 2- سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشد .

2-     ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب : وكیل دادرسی ، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصریح شده باشد .

3-       تذكرات :

4-     اثر عدم پیشرفت كارهای حقوقی و كیفری ممكن است موجب خسارت مالی یا مسئولیت كیفری گردد و باید وكیل تاثیر‌آن را نسبت به مورد وكالت به موكل اعلام نماید

5-       در صورتی كه موكل اقامتگاه خود را تغییر دهد باید كتباً به وكیل خود اطلاع دهد .

نسخه اول وكالت نامه و قرارداد ، پیوست دادخواست به دادگاه مربوطه ارائه و نسخه دوم به موكل داده شده و نسخه سوم نزد وكیل بایگانی خواهدشد..

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ (سفید ) اظهار نامه

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ (سفید ) اظهار نامه

 

 

 

 

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ اظهار نامه

 

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه اظهارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه فرم قرار قبولی كفالت

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه فرم قرار قبولی كفالت

 

 

تاریخ ..............

شماره ..............

پیوست ..............

 

 

به تاریخ .................. نام ....... نام خانوادگی ............. دارنده شماره شناسنامه ........ صادره از ............اهل ......... ساكن ................. پلاك ................... شماره ............... در شعبه ........... دادگاه عمومی .............. حاضر و تسلیم برگ كفالت نامه و سند مالكیت شماره ............... به نام خود كه عبارت از............... به نشانی ......................به ارزش .......................ریال میباشد ، اظهار داشت حاضرم از تن ............ نام خانوادگی ......... به وجه الكفاله مبلغ ............ریال تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه كفالت نمایم كه هر وقت متهم را از طرف مراجع قضایی احضار كردند در موعد مقرر قانونی مشار الیه را معرفی و در غیر این صورت وجه الكفاله را به صندوق دولت پرداخت نمایم .

 

امضاء كفیل

 

دادگاه : چون ملائت كفیل محرز است لذا قرار قبولی كفالت نامبرده از تن متهم ............ تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه را صادر می نماید . مفاد قرار حضوراً به كفیل ابلاغ گردید اظهار داشت رونوشت می خواهم / نمی خواهم .

امضاء كفیل

 

شعبه ......... دادگاه عمومی ............

 


برچسب ها: فرم قبولی کفالت ، کفالت ،

پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه فرم قرار تامین خواسته

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه فرم قرار تامین خواسته

 

 

قوه قضائیه 

                                                               فلا تتبوا الهوی ان تعدلوا                      

     تاریخ ..............

     شماره .............

     پیوست .............

 

 

به تاریخ ............... شماره قرار ........ كلاسه پرونده ................ مرجع رسیدگی شعبه ...... دادگاه عمومی ................

خواهان / خواهان ها ....................................................................................................

خوانده / خواندگان ......................................................................................................

خواسته : صدور قرار تامین ...........................................................................................

گردش كار : خواهان به شرح بالا به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارك موجود در پرونده نموده است كه پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به كلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه ........... دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء كننده زیر و در حضور / غیاب ................... تشكیل است با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود .

 

قرار دادگاه

نظر به اینكه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون اركان و شرایط درخواست فراهم می باشد . لذا دادگاه با استناد مادتین 202 و 309 قانون تجارت قرار تامین خواسته معادل مبلغ ...............ریال از اموال خوانده ، خواندگان متضامناً ، با المناصفه ....................................................................... تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد .

 

 

رئیس شعبه ............ دادگاه عمومی

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ استعلام جریان پرونده ثبتی

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ استعلام جریان پرونده ثبتی

 

 

 

تاریخ .........

شماره .........

قوه قضائیه 

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

 

 


 400 ریال

اداره ثبت اسناد و املاك .....

 

 

 

 

 

 

برگ استعلام

 

چون آقای / خانم ...... نسبت به ..... دانگ ملك پلاك شماره .. فرعی از شماره ........ اصلی واقع در بخش ..... مربوط به صفحه ....... دفتر املاك شماره ..... می خواهد معامله ....... نماید خواهشمند است دستور فرمایید جریان پرونده ثبتی و چگونگی مراتب عدم بازداشت و بند (ز) آن را اعلام فرمایید .

 

 

 

سر دفتر اسناد رسمی شماره ........

محل امضاء سر دفتر مهر دفتر خانه

 

 

تذكر :

1-     لطفاً كلیه مشخصات ملك مندرج در استعلام به دقت تكمیل گردد .

2-     در صورت وجود اشتباه در تنظیم مشخصات ملك مورد استعلام اداره ثبت مسئولیتی برای پاسخ دادن به موقع ندارد . 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم

 

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی     گواهی موضوع ماده 187قانون مالیات های مستقیم                            تاریخ .....................

                                                  مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی                                        كلاسه پرونده .............

 

 

 

به دفتر اسناد رسمی شماره .................................                         شهرستان .....................

از : سر ممیزی مالیاتی شماره ............ اداره كل         واقع در

عطف به نامه شماره ......................... مورخ ............. گواهی می شود .

 

 

 

 

به نشانی محل سكونت شخص حقیقی / اقامتگاه قانونی شخص حقوقی  خیابان ...... كوچه .......... شماره .... تلفن ........... كلیه مالیات های پیش بینی شده در ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی مربوط به ....... دانگ ..... پلاك ثبتی شماره ..... فرعی از ....... اصلی واقع در بخش ثبتی .............. شهرستان .............. به نشانی خیابان ............... كوچه ........... شماره .............. را به موجب گزارش شماره .............................................. مورخ .........حوزه مالیاتی شماره ................ طی فیش های بانكی ............ پرداخت نموده اند لذا تنظیم سند به صورت ................ از نظر این سر ممیزی بلا مانع است .

ضمناً حق واگذاری محل توسط حوزه مالیاتی  مبلغ ............ ریال تعیین گردیده است كه :

1-      مورد قبول واگذار كننده واقع و مالیات متعلقه را پرداخت نموده است .

2-      مالیات متعلقه از ماخذ ............. ریال حق واگذاری كه مورد قبول واگذار كننده واقع گردیده دریافت و نسبت به بقیه مالیات سپرده / تضمین معتبر دریافت شده است .

لذا چنانچه بخواهد سند را با قید رقمی بیش از آنچه مورد قبول واگذار كننده است تنظیم نماید موظفند مراتب را قبل از تنظیم سند جهت وصول مالیات مابه التفاوت به این سر ممیزی اعلام دارید .

 

 

مشخصات خریدار                                                             سر ممیزی مالیاتی شماره

                                                                                        مهر و امضاء

 

 

 


 

 

درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم

 

 

 

 

بسمه تعالی

درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیات های مستقیم . شماره مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه اردیبهشت 1371

 

 

دفتر اسناد رسمی شماره               شهرستان            به حوزه مالیاتی شماره           اداره كل

 

خانم / آقای .............. قصد تنظیم سند ....... نسبت به ....... دانگ پلاك ثبتی ..... فرعی از شماره .... اصلی واقع در بخش ............. را با ..... را دارد.

خواهشمند است نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتی مستقیم اقدام نمایند .

 

سر دفتر اسناد رسمی شماره

 

با مراجعه به حوزه مالیاتی لازم است اظهار نامه ثبت این برگ را تكمیل نموده و مدارك زیر را همراه داشته باشید .

1-      اصل سند مالكیت

2-      بنچاق

3-      شناسنامه

4-      گواهی پایان ساختمان

5-      فتوكپی صورت مجلس تفكیكی ( در مورد املاك تفكیك شده )

6-      جواز ساختمان در مورد املاك نوساز

7-      اسناد جاری (در صورت وجود )

8-      اصل و فتوكپی گواهی اراضی بایر (در مورد املاك نوسازی كه روی زمین بایر بنا شده )

به شماره .................... ثبت دفتر حوزه مالیاتی .............. گردیده و مدارك اخذ شد .

 

 

 

رسید مدارك

به شماره ....... ثبت دفتر حوزه مالیاتی ....... گردیده و مدارك اخذ شد . 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراییه دفتر خانه

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراییه دفتر خانه

 

 

تاریخ ......................

پیوست .....................              

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

تقاضا صدور اجراییه دفتر خانه (از ده هزار ریال بیشتر )

 

 

آقای سر دفتر دفتر خانه شماره ............... حوزه ثبتی ......................................... در موضوع سند شماره ................................................ بین اینجانب .......................................... ساكن ............................................ آقای / بانو ........................................... ساكن ................................................ راجع به ..................................................

.....................................................................................................................

چون .................................. تقاضای صدور برگ اجرایی به ............................ مطابق مقررات می نمایم چنانچه در ظرف مدت متعهد مفاد برگ اجراییه را به موقع اجرا نگذارد تقاضای بازداشت اموال ............................................................................ مدیون را دارم .

 

 

محل امضاء تقاضا كننده

 

 

 

هویت متقاضی و صلاحیت درخواست كننده اجزا محرز و برگ های اجراییه تهیه و برای امضاء با اداره ثبت فرستاده می شود .

 

محل امضاء سر دفتر و مهر دفتر خانه

 

 


تقاضای صدور برگ اجرایی از طرف آقای / بانو .............................. در موضوع سند شماره .......................... نسبت به ........................... در تاریخ ............. به اینجانب ............. سر دفتر اسناد رسمی شماره .................. رسیده است .

 

محل امضاء سر دفتر و مهر دفتر خانه 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه اجراییه ثبتی (برگ لازم الاجراء)در مورد چك

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه اجراییه ثبتی (برگ لازم الاجراء)در مورد چك

 

 

قوه قضائیه                                                                        

                                                      سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره دفتر عملیات .............                                                          تاریخ .....................

شماره پرونده ....................                                                          پیوست ....................

 


ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاك  عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مكلف هستند در مواقعی كه از طرف مامورین اجرا به آنها مراجعه می شود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام كنند .

دارنده چك : نام و نام خانوادگی : .....................................................................................

محل اقامت : ............................................................................................................

............................................................................................................................

صادر كننده چك : نام و نام خانوادگی : ...............................................................................

.............................................................................................................................

محل اقامت : .............................................................................................................

.............................................................................................................................

موضوع تقاضا وصول مبلغ ............................................................................................

بابت چك شماره .........................................................................................................

به عهده بانك ....................... شعبه ..................... كد / باجه ........................ به موجب گواهینامه شماره .................................. بانك مزبور به شرح متن و ظهر آن كه ذیلاً درج است .

شرح متن و ظهر چك : ................................................................................................

آقای رئیس اجرا ، مفاد برگ اجراییه را با رعایت مقررات به موقع اجراء بگذارید .

رئیس ثبت .............

آقای .................. مامور اجراء و ابلاغ لازم است در ابلاغ اجراییه طبق مقررات  و با رعایت آیین نامه اجراء اقدام نمایند .

 

رئیس اجراء

 

 

محل امضاء صادر كننده چك و تاریخ ابلاغ

 

محل گواهی مامور

 

 

 

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه فرم (برگ) گواهینامه عدم پرداخت چك

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه فرم (برگ) گواهینامه عدم پرداخت چك

 

بانک ملی 

 

تاریخ ...............

شعبه ...............

گواهینامه عدم پرداخت چك

 

مبلغ به اعداد ...............................................ریال

 

چك شماره ............................................... مورخ .......................................................

به مبلغ (...............................ریال )

 

عهده حساب سپرده قرض الحسنه جاری شماره ........................... به نام .................................. شماره شناسنامه ............................ صادره از ............................. تاریخ تولد / صدور و

شماره گذر نامه

شماره ثبت دفتر شركت ها

 

ثبت ..........................فرزند ...................... به نشانی ............................ تلفن .................

صادره به امضای ......................... صاحب حساب / وكیل / نماینده قانونی/ مدیر / مدیران

شماره شناسنامه ............. صادره از .......... متولد      /      /      فرزند ............ به نشانی ............................................ تلفن ............................. به علت ............................ قابل پرداخت نیست .

امضاء صادر كننده چك با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداری ) تطبیق می نماید / نمی نماید .

موجودی حساب در تاریخ صدور چك (.................................................ریال )

موجودی حساب در تاریخ ارائه چك به بانك (.............................................ریال )

 

مشخصات دارنده چك :

نام ............................شماره شناسنامه / شماره گذر نامه / شماره ثبت دفتر شركت ها .................... صادره از ، محل صدور و محل ثبت ................... تاریخ تولد ، صدور و ثبت ................ فرزند .............. به نشانی .................................................................. تلفن ....................

 

 

بانك ملی ایران

شعبه .........


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراییه چك و رسید آن

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراییه چك و رسید آن

 

 

 

                                      

قوه قضائیه

 

 

تاریخ .........................                     

شماره .........................

پیوست ........................

 

 

 

400 ریال

 

 


تقاضا نامه صدور اجراییه چك (از ده هزار ریال بیشتر )

اجراییه ثبت ...............

 

 

 

 

 

چون چك شماره ............. به مبلغ ........... ریال عهده بانك .............. شعبه ............ كه به نام اینجانب ......... شهرت .............. دارای شماره شناسنامه ............ صادره از .............. ساكن ........................ از طرف (صادر كننده ) بانو / آقای ........................ شهرت ........... شناسنامه شماره .............. صادره از ....... ساكن .................................................. صادر/ ظهر نویسی شده طبق گواهی مورخ ..........بانگ برگشت و با ابلاغ اظهار نامه / اعتراض نامه و انقضاء ده روز ضرب الاجل مقرر در پرداخت وجه آن اقدام نكرده است لذا صدور اجراییه طبق مقررات مورد تقاضا است و در صورت امتناع از تادیه وجه چك درخواست بازداشت اموال مشار الیه را خواهم نمود .

اصل چك و گواهی بانك و اظهار نامه / اعتراض نامه ابلاغ شده پیوست است .

 

 

محل امضاء

 

هویت و صلاحیت درخواست كننده گواهی می شود .                  محل امضاء متصدی

 

 

درخواست صدور اجراییه نسبت به چك به شماره ............... عهده بانك ............ به مبلغ ........ریال صادره از ناحیه بانو/ آقای .............. شهرت ....... در تاریخ .......... از طرف بانو/ آقای .......... به اجرای ثبت ............ واصل گردید.

 

 

محل امضاء متصدی 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه فرم اخطاریه دفتر خانه اسناد رسمی

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه فرم اخطاریه دفتر خانه اسناد رسمی

 

 

 

تاریخ ..............

شماره ...............

 

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

دفتر اسناد رسمی ، شماره ............. حوزه ..............

اخطاریه دفتر خانه

 

150 ریال

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی مخاطب

 

 

موضوع

 

 

 

 

 

 

شغل

 

 

 

اقامتگاه و آدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

گواهی ابلاغ

 

 

 

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

فرم استیذان قصاص نفس

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

فرم استیذان قصاص نفس

 

 

 

بسمه تعالی

فرم استیذان قصاص نفس

 

شماره ارسال پرونده از شهرستان ............ كلاسه پرونده كیفری یك ....... شماره دادنامه ...... تنظیم شده در شعبه ........ دیوانعالی كشوری شماره : .......... شماره دبیرخانه ....... شماره ردیف ....... نوع اتهام ......

 

1

 

 

مشخصات محكوم علیه (ناتل )

نام و نام خانوادگی ....... نام پدر ...... سن ...... شغل ........ محل اقامت .... تابعیت ............

دارای سوء سابقه □ بدون سابقه □ مذهب

 

2

مشخصات مقتول یا مقتولین

نام و نام خانوادگی ...... نام پدر ..... سن ..... شغل .... محل اقامت .... تابعیت .... مذهب .....

3

محل وقوع جنایت و اینكه آیا جنایت در ماه حرام واقع شده

 

 

4

انگیزه و كیفیت قتل خصوصاً رعایت دستور مقام معظم رهبری در موارد استحقاق تبدیل قصاص به دیه

 

 

5

نحوه ثبوت جرم در دادگاه

اقرار متهم □ شهادت شهود □علم قاضی □    تعداد قسم خودرگان

6

تقاضای اولیای دم

قصاص□ دیه □ سهم صغار تادیه شده □ به صورت             نشده □

7

اولیا دم كبیر

پدر □ مادر □ فرزندان

8

اولیا دم صغیر

عبارتند از :

9

 

نظر مشاور

 

 

 

 

10

تصمیم ریاست قوه قضاییه

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه نامه (فرم ) اعلام محكومیت قطعی كیفری

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه نامه (فرم ) اعلام محكومیت قطعی كیفری

 

 

 

نامه اعلام محكومیت قطعی كیفری

 

 

رئیس محترم زندان .........

 

 

سلام علیكم ........

بدین وسیله محكومیت قطعی محكوم علیه با مشخصات ذیل اعلام می گردد . مقرر است ضمن ابلاغ محكومیت مزبور به زندانی به محض اتمام محكومیت ابلاغی چنانچه به علت دیگری بازداشت نباشد فوراً از زندان آزاد و مراتب جهت درج در سابقه به این اجراء اعلام گردد .

 

1- نام :

12- شماره و تاریخ دادنامه

2- نام خانوادگی

13- وضعیت تاهل :

3- شهرت

14- نوع جرم :

4- نام پدر

5- شماره شناسنامه

6- كد ملی

7- سن (سال تولد )

15- نوع و میزان مجازت :

الف ) حبس : سال     ماه    روز

ب)جزای نقدی :

ج)شلاق :

د)سایر محكومیت ها :

8- دین و تابعیت

9- میزان تحصیلات

10-تاریخ بدو بازداشت

11- جنس    مرد □  زن□

16- آدرس محل اقامت

17- نام و سمت قاضی صادر كننده حكم :

 

1-ملاحظات : چنانچه قرار زندانی قبلاً به بازداشتگاه اعلام شده  است شماره و تاریخ قرار ذیلاً درج می شود .

1-   ملاحظات : چنانچه زندانی دارای محكومیت متعدد باشد مجازات ها و یا تقدیم و تاخر اجرای آنها در این قسمت نوشته باشد .

2-   ملاحظات : در صورت پایان یافتن مدت محكومیت محكوم علیه و آزادی وی مراتب به اداره سجل كیفری اعلام گردد .

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ (فرم )اعلام محكومیت كیفری غیر قطعی

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ (فرم )اعلام محكومیت كیفری غیر قطعی

 

 

 

برگ اعلام محكومیت كیفری غیر قطعی

 

رئیس محترم بازداشتگاه ...........

 

سلام علیكم:

پیرو قرار شماره .............. مورخ ......... بدین وسیله ................................ دادنامه شماره ......... مورخ ............ اصداری شعبه ....... دادگاه ............ در خصوص زندانی با مشخصات ذیل اعلام می گردد . مقرر است ضمن ابلاغ به وی نسخه ای از آن را با قید تاریخ ابلاغ جهت اقدام مقتضی به این مرجع اعاده نمایید .

 

 

1-      نام

 

13- نوع جرم :

2-      نام خانوادگی

 

3- شهرت (نام مستعار )

 

14- نوع و میزان مجازات :

 

 

 

 

4- نام پدر

 

5- شماره شناسنامه ، محل صدور

 

6- كد ملی

 

7- سن ، سال تولد

15-كلاسه پرونده :

 

8- دین ، تابعیت

16-رای صادره : حضوری □ غیابی□

 

9- جنس    مرد □  زن □

17-نام و سمت قاضی صادر كننده حكم :

10- وضعیت تاهل

11- میزان تحصیلات

12- آدرس و محل اقامت

 

 

 


تعداد کل صفحات: 6 1 2 3 4 5 6
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic