پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ شكایت كیفری

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ شكایت كیفری

 

 

بسمه تعالی                                                                      تاریخ :.....................

 

 

ریاست محترم مجتمع قضایی تهران

سلام علیكم

از شاكی به نام .................... نام خانوادگی ................ فرزند .............................................

آدرس شاكی تهران .....................................................................................................

موضوع شكایت بر علیه .............................................................................................

آدرس مشتكی عنه تهران ............................................................................................

مرتكب به جرم .........................................................................................................

وقوع جرم .................................... خلاصه شكواییه ......................................................

محترما، معروض می دارد ............................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

 

 

خواهشمند است دستور فرمایید مامورین انتظامی نسبت به این موضوع رسیدگی و برابر مقررات نسبت به دستگیری نامبرده اقدام و تحویل قانون قرار نمایید . از دستوری كه در این مورد صادر می فرمایید كمال تشكر را دارم .

 

 

 

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاكی )

امضاء


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ اخطاریه خواهان و خوانده و گواه یا مطلع

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ اخطاریه خواهان و خوانده و گواه یا مطلع

 

شماره پرونده ..............

 

 

برگ اخطاریه

نام اخطار شونده

حوزه  كلانتری / ژاندارمری

پدر

خیابان

شهرت

كوچه           پلاك

پیشه

روستا

محل حضور دادگاه                                           شعبه

وقت حضور                                                 ساعت

علت حضور

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ صدور و امضاء

 

تاریخ ابلاغ

روز               ماه             سال                  امضاء

محل گواهی مامور ابلاغ

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه فرم اعلام تقدیم دادخواست (گواهی نامه )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه فرم اعلام تقدیم دادخواست (گواهی نامه )

 

تاریخ ........................

شماره .......................

پیوست : ....................

 

با الصاق ............... ریال تمبر قانونی است .

 

به : دفتر دادگاه شعبه ....................

از : متصدی ثبت دادخواست های دادگاه شعبه ...........

موضوع : اعلام تقدیم دادخواست

 

درخواست می نمایم گواهینامه ای به اینجانب ............ داده شود كه از تاریخ .......... تا ........... دادخواست ..................... نسبت به دادنامه  حضوری / غیابی صادره از شعبه ........ از طرف ............. به طرفیت ................ تقدیم آن دفتر گردیده است یا خیر .

 

آقای ............. طبق مقررات گواهینامه مقتضی صادر شود .

 

 

مدیر دفتر

 

گواهینامه

 

نظر بر درخواست بالا گواهی می نماید كه از تاریخ ..... تا تاریخ ................... دادخواست ............................. نسبت به دادنامه / قرار صادره از شعبه ...... از طرف .............. به طرفیت .................. به دفتر دادگاه های ............ تقدیم نگردیده است .

 

متصدی ثبت دادخواست های دادگاه ................


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه صفحه دفتر تعیین اوقات دادگاه

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه صفحه دفتر تعیین اوقات دادگاه

 

 

دفتر تعیین اوقات دادگاه

 

صفحه ...... تاریخ ......... روز ............. شنبه ................ ماه .............. سال ..............

 

شماره صفحات

 

كلاسمان

 

ساعات دادرسی

 

خواهان

 

خوانده

 

 

خواسته

 

 

عضو تحقیق

 

جزو دان

 

پرونده

 

قبل از ظهر

 

اصیل

 

وكیل

 

اصیل

 

وكیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از ظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كار های فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درخواست های وارده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم

 

 

شماره .......................

تاریخ .........................

پیوست ........................

 

 

آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم

كلاسه پرونده :

وقت رسیدگی

خواهان :

خواسته .

 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی / صلح  تهران نموده كه جهت رسیدگی به شعبه .......... ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه . به تجویز ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب سه نوبت متوالی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یكی از جراید كثیر الانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف سه ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر بالا جهت رسیدگی حضور به هم رساند . ضمناً چنانچه بعداً ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .

 

مدیر دفتر دادگاه ........

 

 

با تصویب آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 ، ماده 73 جدید جایگزین ماده 100 قبلی شده و از طرفی ، تعداد سه نوبت آگهی را به یك نوبت تقلیل داده است . 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست های وارده به دادگاه

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست های وارده به دادگاه

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

شماره دادخواست های وارده

 

تاریخ تقدیم دادخواست

 

كلاسمان

خواهان

خوانده

 

مرحله دعوی

 

خواسته

 

شعبه

 

ملاحظات

 

اصیل

 

وكیل

 

اصیل

 

وكیل

جزوه دان – پرونده

 روز – ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ اعلامیه اخطار وقت دادرسی

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ اعلامیه اخطار وقت دادرسی

 

 

 

بسمه تعالی

 

اعلامیه

 

 

تاریخ ..........                                                                            وزارت كشور

شماره ............                                                     نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 

 

كلاسه پرونده                                                        منطقه انتظامی ..............

 

 

نام و مشخصات طرفین دعوی

خواهان الف – ب

خوانده ج - د

 

به آقای / خانم ........ فرزند ج .................... ساكن .................

خواهان /خوانده پرونده كلاسه ................. شعبه .....................

 

دادگاه .............. شهرستان ...... اعلام می شود كه چون وقت دادرسی پرونده مزبور برای روز ....... سال .......... ساعت .......... صبح تعیین گردیده است اینجانب ....... مامور ابلاغ جهت تسلیم برگ اخطاریه به نشانی فوق مراجعه كردم لكن كسی از بستگان و خادمین و با در محل حاضر نبود / ورقه را قبول نكرد بنابراین ضمن اعلام وقت به شما متذكر می شود كه می توانید برای دریافت برگ مذكور به دفتر مرجع قضایی یاد شده بالا مراجعه نمایند .

 

ساعت .......... روز ............ ماه .............. سال ........

 

امضاء مامور ابلاغ

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ ارسال اخطار به پیوست دادخواست و ضمایم

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ ارسال اخطار به پیوست دادخواست و ضمایم

 

 

 

تاریخ .....................

شماره ......................

پیوست ......................

 

 

اداره ابلاغ

دو برگ اخطار / احضار به پیوست دادخواست و ضمائم به نام .................................. فرستاده می شود كه دستور فرمایید مطابق مقررات به نامبرده ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را با قید تاریخ رویت و گواهی مامور مربوط به این شعبه اعاده فرمایید .

 

 

دفتر شعبه ...........

دادگاه ............ تهران 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه برگ اخطاریه

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ اخطاریه

 

 

شماره پرونده :....                                                                         اقامتگاه شهرستان / استان

                                                   

 

 

 

برگ اخطاریه

نام اخطار شونده

حوزه ........ نیروی انتظامی

 نام پدر

خیابان

شهرت

كوچه             پلاك

 پیشه

روستا

 محل حضور دادگاه

شعبه

وقت حضور

ساعت

 

 

 

علت حضور

در وقت مقرر فوق به عنوان شاكی علیه آقای .......... در دادگاه حاضر شوید در صورت تمایل به دادخواست ضرر و زیان قبل از اولین جلسه دادگاه اقدام نمایید .

 

 

 

تاریخ صدور و امضاء

 

 

تاریخ ابلاغ

 

روز                       ماه                سال                         امضاء

 

 

محل گواهی مامور ابلاغ 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه قبض رسید سپرده بانكی (بابت خسارت احتمالی )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه قبض رسید سپرده بانكی (بابت خسارت احتمالی )

 

 

 

 

 

 

دادگستری جمهوری اسلامی ایران                                    شماره :

 

قبض رسید سپرده

 

شماره :                                                                              تاریخ :

 

مبلغ (به حروف )...................................................ریال

 

 

 

مبلغ (به حروف )...................................................ریال

 

مربوط به پرونده كلاسه ................. مطروحه در شعبه ......................

بابت خسارت احتمالی نقداً دریافت و به حساب 90019 دادگستری نزد این بانك واریز گردید .

 

 

بانك ملی ایران شعبه كاخ دادگستری

نام و نام خانوادگی و امضاء پرداخت كننده : .....................

 

اخطار :

قبض هایی كه فاقد پرفراژ مخصوص بانك باشد اعتبار ندارد

 

 

 


پنجشنبه 21 شهریور 1392

نمونه نظریه كارشناسی

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه نظریه كارشناسی

 

 

بسمه تعالی

جناب آقای ......... وكیل محترم دادگستری

 

موضوع : نظریه كارشناسی

 

 با سلام ،

احتراماً ، عطف به تقاضای جنابعالی در مورد بازدید از 4 باب دكان مربوط به ورثه مرحوم (یا مرحومه )........ و میزان سرقفلی آنها اینجانب از دكاكین مورد نظر به شرح زیر بازدید و پس از اندازه گیری و بررسی های لازم مراتب را به شرح زیر اعلام می دارد :

 

1-      یك باب مغازه واقع در ...................

كرئكی موقعیت و ابعاد این مغازه به شرح زیر تهیه گردید . كه مساحت سطح داخلی ان حدود 3×6=18 متر مربع می باشد . در قسمت شمال شرقی طبقه همكف پاساژ ... واقع است . یه صورت یك باب مغازه یا كف پوش پلاستیكی با دیوار های با پوشش كاغذ دیواری ....... یا پنجره فلزی شیشه خور . با اسكلت فلزی و آجری و سقف تیر آهن و طاق ضربی با انشعاب برق . یك باب كولر گازی در مغازه نصب است و مغازه دارای یك رشته انشعاب تلفن می باشد . كولر گازی و یك رشته تلفن در میزان سرقفلی منظور نمی گردد .

1-1-           نظریه كارشناسی

ارزش سرقفلی مغازه موصوف با توجه به ابعاد و موقعیت و سایر عوامل موثر در .......... به نرخ عادله روز به مبلغ ............. ریال (پنجاه و پنج میلیون ریال ) ارزیابی می گردد .

 

 

با تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (كارشناس )

امضاء و تاریخ 


چهارشنبه 20 شهریور 1392

نمونه صورت جلسه تامین دلیل

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه صورت جلسه تامین دلیل

 

بسمه تعالی

 

به تاریخ ......... ساعت ..... در اجرای مفاد قرار تامین دلیل صادره به كلاسه ........... شعبه ....... دادگاه ......... اینجانب .... عضو مجری قرار حسب ارجاع مقام محترم ...... در معیت ... خواهان قرار تامین به نشانی ..... دفتر خانه ...... مراجعه نموده ، ملاحظه می شود اینك كه ساعت 8 صبح ........ می باشد دفتر خانه مذكور فعال و دایر است . با مراجعه به آقای سر دفتر و معرفی خود و ارائه كارت شناسایی و معرفی خواهان اجرای قرار و تفهیم اعلام گرید در اجرای قرار تامین صادره به كلاسه فوق كه اینك رونوشتی از آن جهت ملاحظه ارائه می شود اینجانب حسب ارجاع دادگاه صادركننده قرار به منظور ضبط دلایل حضور هر یك از طرفین قرارداد مورخ ...... تنظیمی در ........ حضور یافته و مقرر است وفق قرار صادره دلایل استنادی خواهان تامین شود ، قرار به آقای سر دفتر ارائه و مطالعه نمود، اینجانب و خواهان تا آخر ساعت اداری در دفتر خانه حضور داشتیم طرف درخواست حضور نیافت .

عضو مجری قرار خطاب به خواهان : با ملاحظه اینكه به حكایت اظهار نامه شماره ..... مورخ ...... و قرارداد ضمیمه درخواست طرفین توافق كرده اند در تاریخ .... در این دفتر خانه حاضر شوند و با توجه به پایان ساعت اداری دفتر خانه و عدم حضور فروشنده اظهارات خود را بیان نموده ، مدارك استنادی را ارائه نمایند .

خواهان اظهار داشت : اینجانب حسب قرارداد مورخ ....... و اظهار نامه شماره .......... مورخ ........ یك دستگاه آپارتمان واقع در ....... را از خوانده آقای ... خریداری نموده ، مبلغ ...........ریال از ثمن پرداخت و مقرر بوده بقیه در تاریخ ..... در دفتر خانه ... پرداخت شود . اینك ، ضمن تقدیم مدارك مذكور درخواست ضبط  دلایل را دارد .

عضو مجری قرار : پس از اخذ قرارداد مورخ ............، اظهار نامه مذكور و چك بانكی شماره ....... مورخ ............. بانك ...........به مبلغ ............ریال ملاحظه می شود خریدار مانده ثمن را آماده پرداخت نموده لیكن فروشنده تا این ساعت حضور نیافته ، طبق اعلام آقای سر دفتر مداركی هم ارائه نكرده است . اینك با توجه به عدم حضور فروشنده و پایان یافتن ساعت اداری حسب قرارداد و اظهار نامه پیوست پرونده اجرای قرار در ساعت 14 ( با ضبط  دلایل حضور خریدار و آمادگی وی به انجام معامله و امضاء صورت جلسه وی و اینجانب ) پایان یافت و مراتب به تائید و امضای آقای سر دفتر رسید و در ساعت 30/14 محل اجرای قرار را ترك نمودیم .

 

 

خواهان                                                 سر دفتر                                                مجری قرار 


چهارشنبه 20 شهریور 1392

نمونه برگ دادخواست استخدامی (دیوان عدالت اداری )

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ دادخواست استخدامی (دیوان عدالت اداری )

 

به شعبه ....... ارجاع می گردد

 

امضاء رئیس كل دیوان

 

شماره و تاریخ ثبت

 

شماره پرونده :..............                    

 

دیوان عدالت اداری

برگ دادخواست استخدامی

 

شمخصات طرفین

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شغل

شماره كارگزینی

گروه و پایه

محل خدمت

اقامتگاه

 

شاكی

 

 

 

 

 

 

 

 

وكیل شاكی

وزارت خانه یا موسسه محل شكایت

موضوع شكایت و خواسته

شرح شكایت و دلائل و مستندات

 

 

 

 

امضاء شاكی گواهی می شود :

امضاء یا اثر انگشت شاكی باید به وسیله دفتر یكی از دادگاه ها یا بخشدار یا نیروهای انتظامی یا یكی از ادارات دولتی و نهاد های انقلابی و یا امام جماعت مسجد محل سكونت  مدعی گواهی شده باشد و در صورتیكه شاكی مقیم خارج از كشور باشد به گواهی یك از مامورین كنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد .

 

 

 

 

 

امضاء

امضاء شاكی گواهی میشود :

امضاء یا اثر انگشت شاكی باید به وسیله دفتر یكی از دادگاه ها یا بخشدار یا نیروهای انتظامی یا یكی از ادارات دولتی و نهاد های انقلابی و یا امام جماعت مسجد محل سكونت  مدعی گواهی شده باشد و در صورتیكه شاكی مقیم خارج از كشور باشد به گواهی یك از مامورین كنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد .

مستخرج از قانون دیوان عدالت اداری :

ماده 12- .......... دادخواست باید به تعداد طرف دعوی به اضافه یك نسخه باشد رونوشت یا فتوكپی مصدق مدارك و مستندات به تعداد دادخواست ها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذكور باشد از طرف مدیر دفتر رد می شود و شاكی می تواند تجدید دادخواست نماید .

ماده 13-رسیدگی دیوان مجانی است و كسی كه مغرضانه دعوی بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه می كند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند نمود .

تبصره : شاكی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند . مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند .

ماده 16- ........ دیوان در صورت لزوم می تواند سوابق و اسنادی را كه در واحد های دولتی و موسسات وابسته و شهرداری است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی كه پرونده یا سند نزد اوست مكلف است در مهلتی كه دیوان تعیین كرده سوابق یا سند مورد مطالعه را ارسال نماید و اگر به علتی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام نماید در غیر این صورت متخلف به انفصال موقت تا یك سال محكوم خواهند شد . همین مجازات مقرر است برای موردی كه دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحد های مذكور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری كند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنكاف نماید .

ماده 21- واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی و شهرداری ها و تشكیلات وابسته به آنها و نهاد های انقلابی مكلفند احكام دیوان را در آن قسمت كه مربوط به واحد های مذكور است اجرا نمایند در صورت استنكاف مرتكب به حكم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محكوم می شود .

آدرس : تهران ، خیابان بهشت( خیابان جنوبی پارك شهر ) دیوان عدالت اداری 


چهارشنبه 20 شهریور 1392

نمونه برگ گواهی نامه عدم پرداخت وجه چك

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه برگ گواهی نامه عدم پرداخت وجه چك

 

 

 

تاریخ ...........................          بانک صادرات ...........................

شماره ...........................               شعبه ..................................

 

 

چك به شماره ................ مورخ ................. به مبلغ .............. ریال
(مبلغ به حروف )............................................. عهده حساب جاری قرض الحسنه شماره ........... به نام ....................................... (نام و نام خانوادگی صاحب حساب یا نام شركت )

تاریخ تولد / ثبت ........................شماره شناسنامه / ثبت ............. صادره از / محل ثبت ........... فرزند ................. به نشانی ...................................... صادره به امضای ................
وكیل / نماینده / مدیر یا مدیران ،دارنده شناسنامه شماره .......... صادره از ...... فرزند ...................... به نشانی .......................................................................................... ....................به علت .............................................................................................................

اعلام كتبی مورخ ................. صاحب حساب / قایم مقام قانونی صاحب حساب / ذینفع چك / قائم مقام قانونی ذینفع مبنی بر : ..................................... قابل پرداخت نیست .

در تاریخ ارائه مبلغ ................................... ریال كسری داشته / فاقد موجودی بوده است .

و در تاریخ صدور تا میزان وجه چك ........................................ موجودی داشته است .

امضاء صادر كننده چك با نمونه امضاء موجود در بانك در حد عرف بانكداری تطبیق می نماید / نمی نماید .

مشخصات دارنده چك :

نام و نام خانوادگی / نام شركت ....................... شماره شناسنامه / ثبت ............................... محل صدور / ثبت ............................. فرزند ................................... نشانی .............................................................................................................

 

 

 

امضاء تنظیم كننده :                                                               مهر و امضاء شعبه 


چهارشنبه 20 شهریور 1392

نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت

   نوشته شده توسط: ندا ممبینی    نوع مطلب :نمونه فرم های قضایی ،

 

 

نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت

 

تاریخ : ......................                            

شماره :......................

پیوست : ....................

 

رونوشت آگهی حصر وراثت

 

آقای / خانم .... دارای شناسنامه .......... به شرح دادخواست به كلاسه ........ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان ............ به شناسنامه ...... در تاریخ ......... اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد والا گواهی صادر نخواهد شد .

 

 

 

رئیس / دادرس شعبه                                                                       دادگاه عمومی


تعداد کل صفحات: 4 1 2 3 4
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو