تبلیغات
" دیباچه حقوقی " - حرف های نگفته.....

زمان میگذرد و در انتهای راه میفهمی چقدر حرف نگفته در دل باقی ماند

حرف هایی که می توانست راهی بسوی عشق باشد

حرف هایی که در کوچه های بن بست زندگی اسیراند

ناگهان لحظه غربت فرا می رسد و تو در میابی که چقدر زود دیر شده است ................