تبلیغات
" دیباچه حقوقی " - صدایت نمیکنم که برگردی ...

سخت است  " او " کردن  "  تو "  که همه من بودی...صدایت نمیکنم که برگردی

              مهم باشد؛

                   خودت بر میگردی...

  

                                                                                                          


تو کنار آدم باش ترافیک لذت بخش ترین چیز است...